Laddar
Laddar
Laddar

Val av skyddskläder

Syftet med skyddskläder är att minimera risken för kroppsskador. Man måste definiera kraven på vilken skyddsnivå, komfort och rörlighet man behöver. Skyddskläder mot allvarliga risker ska också vara konstruerade så att man snabbt kan ta av dem om man exponerats för kemikalier eller stark hetta. Skyddskläder märks med så kallade piktogram (EN-standarder) för att visa vad de skyddar mot. Skyddskläder som skyddar mot flera risker blir således märkta med fler piktogram.

Skyddskläder mot hetta

Skyddskläder som är märkta A, B1 och C1 är inte lämpliga att använda vid arbeten där man riskerar att exponeras för temperaturer över 100°C eller riskerar att få stänk av metall på sig. De ska endast användas då man riskerar kortvarig exponering av flamma och temperaturer upp till 100°C. Om man riskerar att få stänk av smält metall och andra heta ämnen ska skyddskläderna dessutom vara märkta med kodbokstav D eller E:

A – begränsad flamspridning (obligatoriskt)
B – skydd mot värmegenomgång (B1-B5)
C – skydd mot strålningsvärme (C1-C4)
D – skydd mot stänk av smält aluminium (D1-D3)
E – skydd mot stänk av smält järn (E1-E3)

F – Om man riskerar att komma i kontakt med heta föremål (med mindre temperatur än 180°C) ska skyddskläderna ge skydd mot kontaktvärme och vara märkta med kodbokstav F.

Skyddskläder mot kemikalier

När man hanterar olika typer av kemikalier, kan man behöva olika skyddskläder beroende på vilken typ av kemikalier som hanteras. Observera att alltid ta kontakt med oss för att vara på den säkra sidan när du hanterar kemikalier.

I nedanstående tabeller ger vi dig en vägledning i val av skyddskläder:

Val av skyddskläder vid olika användningsområden. Tabellen visar varumärkena Microgard, Microchem och L.Brador.

Kemikaliegenombrott för olika typer av kemikalier. Tabellen är specifikt för Ansell AlphaTec 3000/4000.

Observera att materialet som används för de båda luftledarna i ventilationsöppningen har inte samma kemikaliebarriär som resten av Microchem® 3000-tyget. Luftledarnas uppgift är att förhindra fysiska stänk att tränga in direkt genom ventilationsöppningen. Av denna anledning kan det tänkas att Microchem® 3000V är olämpligt för vissa tillämpningar. För genombrottstider för samtliga kemikalier kontakta oss eller tillverkaren. All information är endast avsedd som vägledning.

Kläder som skyddar mot kyla, väta och vind

Utomhusklimatet kan vara mycket påfrestande på arbetsplaggen vilket ställer höga krav på att material är tåligt och slitstarkt. Att även då välja kläder som tål både vind, regn och kyla är mycket viktigt samt att ta ställning till om plagget behöver ha andasfunktion.

Skyddskläder mot mekaniska risker

Mekaniska risker kan tex vara skär och stickskador. Om man bär kläder av vanligt tyg så skyddar dessa inte i miljöer där det finns risk för att skära sig på vassa föremål eller knivar. Att använda skyddskläder av rätt egenskaper och material är oerhört viktigt. Även om kroppen måste skyddas så är det också viktigt att man kan utföra arbetsuppgifterna på ett smidigt och bekvämt sätt. Obehag som uppstår på grund av att plaggen inte sitter bekvämt kan leda till att säkerhetsbestämmelser inte efterlevs.

Skyddskläder mot elektriska risker - ESD

Ibland behöver man ha arbetskläder som skyddar mot att leda elektricitet. ESD (Electro Static Discharge) innebär elektrostatisk urladdning. Urladdningar uppstår på grund av att ytan i en del material kan laddas av statisk elektricitet som alstras genom kontakt, friktion och separation. Kläder, arbetsytor, golv mm kan medverka till att bygga upp laddningar på flera tusen volt. Dagens elektronik har dessutom blivit allt känsligare då den oftast använder tunnare ledare och mindre isolationsavstånd. Statisk elektricitet kan aldrig förhindras men det går att reducera risken för skador av urladdningar med rätt skydd. Därför finns ett flertal effektiva åtgärder för att skapa ett ESD-säkert område och undvika ESD-skador. Att utbilda och informera sin personal skapar medvetenhet om problemet och en förståelse för nödvändiga åtgärder och förhoppningsvis ökad försiktighet.

Varselkläder vid dålig synbarhet

Jobbar man på en arbetsplats där någon form av trafik finns eller att man jobbar mycket ute i mörkret är det viktigt att välja kläder med reflex som syns tydligt på långt håll. Detta kan vara vägar, hamnar, byggplatser, lossningsplatser, parkeringsplatser, flygplatser mm. I trafikverkets handbok "Arbete på väg" står det skrivet vilka kraven är på personlig skyddsutrustning:

"Personer som utför vägarbete ska bära godkänd varselklädsel med reflex för att trafikanterna lätt ska upptäcka dem. Kläderna ska uppfylla kraven för EN 471 (numera också EN 20471) klass 3. Det fluorescerande materialet ska vara i gul och eller orange färg. Kläderna ska ha märkning där det framgår vilken klass plagget har. Plagg som har oläslig märkning är inte godkända. Fordonsförare ska med hjälp av halvljuset kunna upptäcka personal som arbetar på en väg eller gata i mörker, dis och dimma eller andra motsvarande förhållanden med dålig sikt. Därför ska personalen vid sådana tillfällen dessutom använda varselbyxor med lågt placerad reflex som uppfyller krav lägst motsvarande EN 471 (numera också EN 20471) klass 2. Även besökare på vägarbetsplatser ska bära godkänd varselklädsel liksom personal som levererar styckegods såsom rör, armeringsjärn med mera."