Laddar
Laddar
Laddar

Viktigt att veta om fallskydd

Vid arbete där det finns risk för fall från två meter eller mer ska man välja gemensamma skyddsåtgärder i första hand och i andra hand personlig fallskyddsutrustning. Det kan vara ett arbete med risk för fall från höjd eller ett arbete på ett tak. Gemensamma skyddsåtgärder kan vara att man ser till att det finns ställningar, arbetsplattformar eller andra skydd som en arbetstagare inte själv har på sig. Ibland kallas de även kollektiva skydd. Personlig fallskyddsutrustning användas då det inte går att använda gemensamma skydd eller om arbetet är så kortvarigt att montering av ställningar och plattformar inte är rimligt.

Dagligen arbetar många personer på hög höjd i en fallriskmiljö. Lagstiftning och föreskrifter ger arbetsgivaren skyldighet att tillgodose säker utrustning och utbildning till sina anställda. Den som använder fallskydd ska veta hur man ska använda, koppla och prova utrustningen före användning. Man ska även känna till riskerna med felaktig användning och hur man sköter och underhåller utrustningen. Praktiska övningar bör alltid ingå i utbildningen. Användaren måste känna till riskerna med att arbeta i fallriskmiljö och vara lämpad för arbetet, eftersom det kan vara fysiskt mycket ansträngande. Vi erbjuder fler olika fallskyddsutbildningar som kan anpassas efter behov.

Arbetsberedning

En arbetsberedning ska genomföras inför varje uppdrag. Denna gör att arbetet kan utföras på ett säkert och effektivt sätt. Arbetsberedningen bör innehålla:

 • arbetsuppgift
 • arbetsmetod
 • utrustningsbehov
 • riskanalys
 • räddningsplan
 • kommunikation
 • avspärrningar
 • bemanning
 • ansvarsområde

Riskanalys

När vi arbetar i fallriskmiljö, ska vi innan påbörjat arbete göra en riskanalys som tar upp de risker som kan uppkomma under arbetet. Riskanalysen ska också visa hur vi kan eliminera, alternativt minimera dem. Riskanalysen ska vara dokumenterad och införstådd av berörda personer.

Räddningsplan

Vid arbete på hög höjd eller i fallriskmiljö ska en räddningsplan finnas.

 • Räddningsplanen ska beskriva lämplig procedur för nedtagning av nödställd.
 • Räddningsplanen ska vara dokumenterad och införstådd av berörda personer.

Inspektion/besiktning av fallskydd

Enligt EN 365 ska all fallskyddsutrustning genomgå en årlig kontroll som ska dokumenteras. En årlig besiktning är mer omfattande och genomgående än en daglig kontroll. Den årliga kontrollen skall utföras av en kompetent person. Vi erbjuder tillsammans med Cresto att registrera dina produkter i en databas (Inspector). Då har man alltid på ett snabbt och enkelt sätt kontroll på produkternas besiktningsstatus. 

En kompetent person ska ha kunskaper om:

 • Produkter, system och manualer
 • Lagar, regler och standarder
 • Användning
 • Risker
 • Besiktning

Personen ska ha genomgått en kurs och fått godkänt certifikat av en tillverkare eller dess partner. Läs om vår utbildning Kompetent person PPE.

Utprovning

Selar och bälten provas ut så de passar bäraren. I bruksanvisningen finns information om hur man tar på sig selen eller bältet på rätt sätt och hur man sedan kopplar den till övriga delsystem.

Skötsel och underhåll av utrustning

Man ska kontrollera sin utrustning varje gång man använder den. Kontrollera så att sömmarna är hela och att det inte finns synliga skador på de olika delarna. En behörig person ska kontrollera fallskyddet minst en gång om året, eller när det har utsatts för onormal påfrestning. En skadad utrustning ska aldrig användas utan denna ska i stället kasseras eller lämnas in för reparation enligt tillverkarens bruksanvisning. Fallskyddet måste rengöras enligt tillverkarens instruktioner. Det är lämpligt att fallskydd förvaras i torrt, mörkt och väl ventilerat utrymme.