Vem ansvarar för att personalen har rätt personligt skydd på sig?

Effekterna av den personliga skyddsutrustningen minskar om den inte är anpassad till arbetsuppgifterna. Men vem ansvarar för att personalen har rätt personligt skydd och att det verkligen används?

Det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och för att jobbet kan utföras säkert ligger alltid hos arbetsgivaren. Det gäller även vid val av personlig skyddsutrustning. I arbetsmiljölagen konstateras följande:

”Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall icke nås på annat sätt, ska personlig skyddsutrustning användas. Denna ska tillhandahållas genom arbetsgivarens försorg.”

Vad är rätt personligt skydd?

Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning för att bedöma vilka risker som behöver åtgärdas. I riskbedömningen ska man specificera vilka risker man behöver skydda medarbetarna mot. När man vet detta har man ett underlag för att se vilken typ av egenskaper och funktioner som den personliga skyddsutrustningen behöver ha. Först efter det kan man välja den personliga skyddsutrustning som ger bästa tänkbara skydd.

Skulle arbetsuppgifterna eller andra viktiga förhållanden förändras, ska arbetsgivaren göra en ny riskbedömning för att alltid vara uppdaterad kring behovet av personlig skyddsutrustning.

Om det behövs personlig skyddsutrustning mot flera olika typer av risker samtidigt, är det viktigt att man säkerställer att de man väljer fungerar väl tillsammans.

Vem ansvarar för att personalen använder sitt personliga skydd?

Personlig skyddsutrustning kan vara en förutsättning för att arbeta säkert.

Men vem ansvarar för att den personliga  skyddsutrustning som krävs för arbetet verkligen används av personalen?

Personlig skyddsutrustning som exempelvis hörselskydd, hjälm och skyddsglasögon ska alltid tillhandahållas av arbetsgivaren.

Medarbetarna har skyldighet att använda och vårda den personliga skyddsutrustning som arbetsgivaren föreskriver.

Det är viktigt att medarbetaren ges möjlighet att vara med och prova ut den personliga skyddsutrustning som just hon eller han ska använda. För att den ska ge fullgott skydd måste den ha rätt passform för den aktuelle bäraren. Det är också viktigt att den är bekväm. En obekväm personlig skyddsutrustning är man dels ovillig att bära och dels är bekvämligheten en arbetsmiljöfaktor i sig. Används inte den personliga skyddsutrustningen under hela den tid man exponeras för den aktuella risken avtar effekten mycket snabbt.

Personalen har en skyldighet att också bidra till att göra arbetet så säkert som möjligt, genom att informera i första hand chefer eller skyddsombud om risker eller brister som upptäcks.Om en medarbetare inte använder en föreskriven personlig skyddsutrustning ska arbetsledaren vidta de åtgärder som behövs för att få medarbetaren att använda den. Tar inte medarbetaren rättning, är det i förlängningen sakligt skäl för uppsägning.

Skapad 2019/03/19
Senast ändrad 2019/10/31