Svenska byggarbetsplatser farligast i Norden

Allt fler byggnadsarbetare dör på en arbetsplats i Sverige. I fjol förolyckades 12 personer, vilket närapå är en fördubbling mot året innan. Svensk byggsektor utmärker sig också i nordisk jämförelse med flest dödsfall per tusen anställda. Det visar statistik som arbetsplatssäkerhetsföretaget Skydda har sammanställt.

Byggarbetare

Att tala om byggnadsarbetare som en utsatt yrkeskår för faror på jobbet är inget annat än en rejäl underdrift. I fjol dog 58 personer på sin arbetsplats i Sverige. 12 av dem, eller var femte, arbetade i byggsektorn. En ökning med drygt 70 procent mot året innan.

Utgången för 2018 är för övrigt den högsta siffran för ett enskilt år – på över ett decennium.

Att någon dör på jobbet är lika allvarligt som annan otrygghet i samhället. Det ska inte hända, det får inte hända. Och nu ser vi en alarmerande ökning, säger Mikael Hansson, vd på Skydda. 

Mikael Hansson
Mikael Hansson, VD Skydda

Sverige sticker också ut i en nordisk jämförelse, och det rejält. Under 2018 dog ungefär tre gånger så många byggarbetare per tusen anställda i Sverige som i Norge och Danmark. Även i jämförelse med den finska byggsektorn var dödstalen i Sverige större.

Dödsfall byggsektorn

2015201620172018
Sverige5 (1,5)9 (9,2)7 (2,0)12 (3,5)
Norge6 (2,6)8 (3,3)7 (2,7)4 (1,9)
Danmark6 (3,6)3 (1,85)5 (2,6)2 (1,5)
Finland3 (1,9)9 (5,0)2 (1,1)6 (3,2)

Parentes: Per hundra tusen anställda

Dödsfall på arbetsplatser 2018, samtliga branscher

Sverige58
Norge28
Danmark35
Finland19

Källa: Eurostat

Trenden är att olyckstalen på svenska byggarbetsplatser länge varit ökande. Något som också kunnat skönjas i övriga nordiska länder. Fallolyckor, olyckor med maskiner och verktyg samt skärskador är vanligast förekommande, vilket framkommer i rapporten ”Säker arbetsplats” som Skydda släppte i våras.

Framsida av rapporten Säker Arbetsplats 2019.

Ladda ner rapporten

I den senaste officiella statistiken över det totala antalet olyckor, som släpar efter två år, märktes en liten ökning i Sverige, men ökningen var betydligt mindre än året innan. I en jämförelse ligger dock både Finland och Danmark sämre till än Sverige, inte minst om man tar hänsyn till respektive lands storlek på byggsektorn. Men Norge utklassar dem allihop.

På norska arbetsplatser inträffade under 2017 1 398 arbetsplatsolyckor, det kan jämföras med 4 451 i Sverige.

Olyckor byggsektorn

201520162017
Sverige4 318 (1,3)4 444 (1,3)4 451 (1,25)
Norge1 460 (0,6)1 396 (0,6)1 398 (0,55)
Danmark6 231 (3,8)6 514 (4,0)6 452 (3,3)
Finland6 313 (3,9)6 500 (3,6)6 257 (3,5)

Olyckor som medför fler än tre sjukdagar. Parentes: per tusen anställda. Det finns en eftersläpning om två år på det totala antalet olyckor.

"Fram till en bit in på 2000-talet minskade olyckorna i Sverige. Men sedan ökade de igen. Kanske ser vi nu en stabilisering, men samtidigt är mer än tolv olyckor varje dag, året runt, inget som vi kan vara nöjda med", säger Mikael Hansson på Skydda och fortsätter:

"Om vi ska lyckas öka säkerheten, och minska antalet olyckor, så måste ledningsgrupperna på svenska byggföretag prioritera frågan kring arbetsplatssäkerhet betydligt högre. I Norge är medvetenheten mycket större."

I Skydda-rapporten slås fast att en rad åtgärder behövs för att slå vakt om svenska byggnadsarbetares säkerhet.

"Många verkar i en arbetsmiljö där det är vanligt med tidspress och överbelastning, men det handlar också väldigt mycket om utbildning och kunskap. Vi kan se ett tydligt samband mellan hur mycket utbildning som byggarbetarna har fått och i vilken utsträckning de använder sin skyddsutrustning", avslutar Mikael Hansson.

LADDA NED BYGGRAPPORTEN

LADDA NED BYGGRAPPORTEN

Fyll i din e-postadress så skickar vi en länk.

Skapad 2019/09/24
Senast ändrad 2019/10/14