Laddar
Laddar
Laddar

Viktigt att veta om andningsskydd

Det handlar om dina lungor. Det handlar om dina luftvägar. För att de ska kunna fylla sina livsviktiga funktioner både idag och i framtiden, krävs det att du skyddar dem mot skadliga föroreningar. Vissa partiklar eller gaser är inte bara obehagliga att andas in utan faktiskt så pass elaka att de kan orsaka livslång och ibland dödlig sjukdom.

För att på ett säkert sätt kunna välja rätt typ av andningsskydd är det viktigt att ta reda på vilka ämnen som finns i den omgivna miljön, samt i vilken koncentration de förekommer. För optimalt skydd är det också viktigt att andningsskyddet tillpassas så att inläckage förhindras. Det är 100% användningstid som gäller och det måste passa ditt ansikte och vara bekvämt att använda.

Vid samtliga situationer där risk finns för skadliga partiklar eller gaser ska lämpligt andningsskydd användas. Andningsskyddet ska vara anpassat till användaren och arbetsuppgiften. Vissa luftföroreningar kan påverka ögonen och även, speciellt vid hög koncentration, tas upp genom huden. Där sådana risker finns skall andningsskyddet kompletteras med ögonskydd respektive tät skyddsdräkt. Vid minsta osäkerhet kontakta oss på Skydda.

Dessa frågor skall vara besvarade före val av utrustning:

1. Är syrehalten under 19%?

Där syrehalten understiger 19% eller i miljö där syrehalten ej är uppmätt och syrebrist är tänkbart skall tryckluftsmatat andningsskydd användas.

2. Finns syrebrist?

Filterutrustningen får ej användas vid syrebrist.

3. Vilka ämnen finns i arbetsmiljön?

 • Är de farliga?
 • Vilka hygieniska gränsvärden har dessa ämnen?
 • Uppträder ämnen i gas och/eller partikelform?
 • Hur hög är koncentrationen av ämnena i miljön?

4. Finns explosionsrisk?

Förekommer arbete i miljöer där risk för explosion föreligger skall explosionssäkra utrustningar (EX) användas, enligt ATEX-direktivet 94/9/EC. Gäller vid val av motoriserat andningsskydd.

Andningsskydd delas in i två huvudgrupper

Filterskydd

 • Luften går genom ett filter som renar luften.
 • Får endast användas vid normal syrehalt i luften; Mot gas/ångor, partiklar, gas och partiklar i kombination.

Andningsapparater

 • Luft/oxygen från ej förorenad källa
 • Skyddet är oberoende av omgivande luft; Bärbart öppet eller slutet system och tryckluftsapparat med slang.

Olika skyddsfaktorer på andningsskydden

Andningsskydd klassas efter typ och skyddsfaktor. Begreppet skyddsfaktor kan utnyttjas som hjälpmedel vid val av andningsskydd. Vilken skyddsfaktor ett andningsskydd ger bestäms av summan av läckagen från omgivningen. Skyddsfaktorn anger andningsskyddets förmåga att rena luften. Desto farligare luftföroreningar det finns i omgivningen desto högre skyddsfaktor måste andningsskyddet ge. Är ämnet cancerogent eller hudpenetrerande bör andningsskydd med betydligt högre skyddsfaktor användas. 

Tänk på följande för att nå högsta skyddsfaktor:

 • Att masken sluter tätt mot ansiktet.
 • Genomför funktionstest av in- och utandningsventiler.
 • Använd rätt filter med tillräcklig kapacitet.

För att enklare förstå hur man beräknar skyddsfaktorn finns två exempel här nedan.

Exempel 1

Ämne: Trädamn

Hygieniskt gränsvärde: 2 mg/m3

Analys: Vid mätningar har 60mg/m3 uppmätts

Erforderlig skyddsfaktor: 60/2=30

Exempel 2

Ämne: Zinkklorid

Hygieniskt gränsvärde: 1 mg/m3

Analys: Vid mätningar har 25 mg/m3 uppmätts

Erforderlig skyddsfaktor: 25/1=25

För att veta vilken typ av andningsskydd som passar en specifik arbetsmiljö kan man ta hjälp av vår guide. Där kan man utläsa vilken typ av skydd man ska ha, baserat på den aktuella skyddsfaktorn. Klicka här för att komma till guiden.

PCB Sanering

PCB förekommer i byggnader och ska under de närmaste åren saneras.

 • PCB är svårnedbrytbart och lagras upp i kroppen främst i fettvävnad och lever.
 • Kan ge leverskador med både gulsot och cancer som följd.

Det är därför mycket viktigt för PCB-sanerare att använda andningsskydd med hög skyddsfaktor.

Isocyanater och filterskydd

Isocyanater används bland annat som härdare i polyuretan - PU. Man kan t.ex. utsättas för isocyanater vid arbete med lim, lack och tätningsmedel som är baserade på PU. Vid uppvärmning avgår ånga från isocyanater, exempelvis vid svetsning och slipning av lackerad bilplåt.

 • Inandning av isocyanater kan ge upphov till astmaliknande luftvägssjukdomar, även vid mycket låga koncentrationer.
 • Det är omöjligt att avgöra med luktsinnet om man är utsatt för isocyanater eftersom luktgränsen ligger långt över det hygieniska gränsvärdet - HGV.