Laddar
Laddar
Laddar

Arbetsmiljölagen

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:07 "Första hjälpen och krisstöd" beskrivs de åtgärder som ska vidtas på en arbetsplats vid olycksfall och akut sjukdom, för att rädda liv genom att upprätthålla livsviktiga funktioner. När Arbetsmiljöverket skriver om första hjälpen avser man:

  • De hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling
  • De åtgärder i form av ögonspolning och nödduschning som måste vidtas för att hindra vidare skada efter stänk, översköljning eller dylikt.
  • De åtgärder som behöver vidtas för att så snabbt som möjligt få den skadade eller sjuke under medicinsk vård.

Besök Arbetsmiljöverkets hemsida för fullständig och senaste information. I de allmänna råden om tillämpning finns bra hjälp och information om hur man ska agera. Några viktiga punkter ur lagstiftningen nämns nedan:

Beredskap och rutiner

På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.

Kunskaper i första hjälpen

Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.

Utrustning för första hjälpen

Vid alla arbetsställen skall i tillräcklig omfattning finnas utrustning förförsta hjälpen. Utrustningen skall vara anpassad efter riskerna i verksamheten. Den skall vara varselmärkt med skylt och vara lätt att komma åt.

Där det finns risk för att ämne som kan ge ögonskada kan stänka eller på annat sätt komma in i ögat, och där omedelbar ögonspolning behövs för att hindra skada, skall anordning för ögonspolning finnas i omedelbar närhet.