Skydda och SMF-Skylt arbetar för en säker arbetsplats vid hantering av kemikalier

Kemiska ämnen finns överallt i arbetslivet och även i vår vardag. Vissa av ämnena kan vara skadliga för hälsan eller vara explosiva och brandfarliga. Det kan exempelvis handla om rengöringsmedel, läkemedel och bekämpningsmedel. Om ett ämne medför risk för ohälsa eller olycksfall klassas det som farligt. Då ska produkten vara märkt med symbol(er) och det ska tydligt framgå på etiketten vilka farliga kemiska ämnen som produkten innehåller, vilka risker det medför och hur du kan skydda dig mot dem. Utsätts du för ett ämne som klassas som farligt, är koncentrationen och exponeringstiden avgörande för hur allvarliga skadorna kommer bli.

En av våra kunder SMF-skylt i Linköping arbetar aktivt med att säkerställa en trygg och säker arbetsplats. SMF-Skylt tillverkar bland annat skyltar, dekaler och paneler där råmaterialet består av plast och metall till den svenska industrin. Det innebär att de är i kontakt med olika typer av kemikalier i produktionen. Vi har hjälpt till att inventera kemikalierna och gett råd och stöd för säker hantering av kemikalier.

Vid ytbehandlingsbaden där kemiska risker finns arbetar SMF-Skylt med skyddsåtgärder som personlig skyddsutrustning, varningsskyltar och sprida kunskap till personalen.

Vi har flera kemiska risker i produktionen där olika ämnen som syra och bas finns. Vår personal exponeras framför allt genom inandning av dessa ämnen samt via kontakt med huden. För att vi ska skapa en säker arbetsmiljö har vi utfört en riskanalys där vi undersökt vilka kemiska risker som finns, säger Ann-Sofie Stende, kvalitet- och miljösamornare.

Tillsammans med skyddsombud har en riskanalys gjorts där beslut har kunnat tas om skyddsåtgärder (vilken personlig skyddsutrustning som krävs), arbetsmetoder, var arbetet ska utföras, vad säger säkerhetsdatabladet, vilka instruktioner arbetstagarna ska få och vilken olycksberedskap som behövs. Utöver ett skydd för användaren så är det också av stor vikt att skyddsutrustningen också är anpassat för den arbetsuppgift som ska utföras. Den personliga skyddsutrustningen får inte hindra en viktig arbetsrörelse.

I produktionen förekommer det ämnen som svavelsyra och salpetersyra som kan få stora konsekvenser om dessa kemikalier inte hanteras varsamt.

Respektera det som finns framför dig, du arbetar med farliga kemikalier som kan få stora konsekvenser för ditt liv.

Ann-Sofie Stende, kvalitet- och miljösamordnare

Koncentrerade syror är mycket frätande på hud och ögon. Stänk i ögat kan orsaka allvarliga ögonskador som i sin tur kan leda till synförlust. Syror fräter hål på kläder och hud och framkallar en brännande känsla och blåsbildning. Ta som vana att alltid läsa varningstexter och hantera kemikalierna med respekt.

Skyltar med varningstext finns placerade på uppgångarna till ytbehandlingslinan som en del av de skyddsåtgärder SMF-Skylt gjort genom sin riskanalys.

Om olyckan skulle vara framme har SMF-Skylt rutiner på flera åtgärder, till exempel nöddusch, ögonduschflaskor och självklart tydliga varningsskyltar. Ögonduschflaskor är strategiskt placerade på olika ställen i produktionen. De finns bakom en ytbehandlingslina om underhåll skulle behövas och även framför där en kombination av ögonduschflaskor och nöddusch finns. Skyltar med varningstext sitter på uppgångarna till ytbehandlingslinan för att påminna personal vilken skyddsutrustning som krävs samt att endast behörig personal får vistas uppe vid ytbehandlingsbaden. Skulle spill förekomma finns brunnstätning både inom- och utomhus samt absorbent används för att ta upp spill.

Vi arbetar aktivt för en säker arbetsplats där vår personal ska känna sig trygga på arbetet. Vi utför utbildning till all personal i hjärt- och lungräddning vart tredje år och även en brandutbildning där vi två gånger per år utför utrymningsövningar.

KONTAKTA OSS FÖR ATT GENOMFÖRA EN RISKBEDÖMNING PÅ DIN ARBETSPLATS

KONTAKTA OSS FÖR ATT GENOMFÖRA EN RISKBEDÖMNING PÅ DIN ARBETSPLATS

Skapad 2022/03/15
Senast ändrad 2022/05/11