Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore//CAS/Skydda/Attachment/News/SE/2018/varningsskylt.jpg

Asbest – fortfarande en stor risk

2018-12-21

Den som andas in asbesthaltigt damm kan bli allvarligt sjuk, i bland annat olika former av cancer och sjukdomar som påverkar andningsorganen.

Farliga sjukdomar som följd

Man kan drabbas av bland annat cancerformerna lungcancer och mesoteliom samt pleuraplack och asbestos.

Mesoteliom är en mycket allvarlig cancerform. De flesta har fått sjukdomen på grund av yrkesmässig asbestexponering. Sjukdomen uppträder långt efter, vanligen mellan 20 och 40 år, att man utsattes för asbest och kan uppträda även vid låga halter av asbest.

Under se senaste tio åren har 70-100 personer årligen anmält asbestrelaterad arbetssjukdom.

När uppstår risken?

Det är när man river, sågar, borrar och slipar material som innehåller asbest som asbesthaltigt damm frigörs. Dammet som innehåller nål- eller trådformiga fibrer av asbest far omkring i luften under lång tid då fibrerna är lätta och tunna. Fibrerna kan, när man andas in dem, tränga långt ner i lungorna och fastna i lungblåsorna för att sedan transporteras vidare till bland annat lungsäck och bukhinna där de ansamlas.

Utsatta grupper

Sedan 1982 är det totalt förbud för asbest, men trots det utsätts många dagligen för allvarliga hälsorisker i sitt yrkesliv. Det är framför allt olika yrkesgrupper inom byggbranschen som t.ex. rivningsarbetare, byggnadssnickare, elektriker och golvläggare som utsätts för asbest och asbestdamm vid rivning, reparation och ombyggnation. 

Hur skyddar man sig?

Om man måste arbeta med asbest ska man utföra arbetet så att man utsätts för så lite damm som möjligt. Använd rätt skyddsutrustning med andningsskydd och skyddskläder. Se till att så få personer som möjligt exponeras för asbestdammet.

Varning! Asbestsanering

Vad är asbest och var finns det?

Asbest är ett material som har hög hållfasthet och smidighet och har därför använts under lång tid. Asbest finns i många äldre byggnader, och förekommer ofta i byggnader byggda före 1979, men kan även finnas i nyare byggnader. Materialet tål värme och hetta, har hög motståndskraft mot kemikalier och är också ljudisolerande. Det har använts i många olika produkter och områden, t.ex. skivor för tak och väggar (eternit), isoleringsmaterial, som tillsats i murbruk, fix och fog samt i golvmaterial och elkablar.

I bostadshus kan asbest finnas i t.ex. rörisolering och ventilationstrummor, skivor på tak, fasader, väggar, fönsterbänkar, plastmattor, golvplattor och mattlim. I offentliga byggnader kan det dessutom finnas i ventilationsanläggningar, ljuddämpningsmaterial, brandskyddsklädda stommar m.m.

Asbest kan förekomma i fri eller bunden form. Riskerna för asbestdamm är mycket större när asbesten förekommer i fri form, och allra värst där asbesten finns i pulverform. Normalt dammar inte asbest i bunden form så länge man inte bearbetar eller river i materialet.

Arbetsgivarens ansvar

Det företag som skall arbeta med asbest och asbesthaltigt material måste ansöka om tillstånd för att arbeta med asbest hos Arbetsmiljöverket samt sedan anmäla varje enskilt objekt.

Arbetsgivaren skall också ansvara för att arbetstagare som leder eller utför arbetet har genomgått en giltig utbildning samt att de som utför arbetet har genomgått medicinska kontroller och har giltiga tjänstbarhetsintyg.

Om arbetsgivaren inte har ett giltigt tillstånd tas en sanktionsavgift ut. Summan beror på vilken typ arbete som utförs och hur många anställda företaget har.

Lägsta avgiften för rivning utan tillstånd 40.000 kr.

Källa: Arbetsmiljöverket

Aktuell föreskrift

​Det är AFS 2006:1, Föreskrifterna om asbest som styr reglerna gällande arbete med asbest. De gäller i alla verksamheter där det finns risk för exponering av asbest och asbesthaltigt damm.