Vad ingår i systematiskt arbetsmiljöarbete?

En miljö där medarbetarna trivs och har meningsfulla arbetsuppgifter där ingen riskerar att bli sjuk eller skadas på grund av arbetet – det är målet med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I det ingår flera delar som måste vara med och som hänger ihop med varandra.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ett lyckat arbetsmiljöarbete utförs inte slumpmässigt, utan måste vara systematiskt, återkommande och planerat. I föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) finns ett antal centrala aktiviteter som arbetsgivaren ska genomföra.

Undersökning av verksamheten
Undersök faktorer som förekommer på din arbetsplats exempelvis ljudnivå, luftkvalitet, maskiner, kemikalier, belastningsergonomiska förhållanden, kultur, organisation, innebär dessa faktorer några risker för att medarbetarna ska komma till skada? Titta också efter tecken på att medarbetarna kanske inte har det så bra t.ex. mycket övertid, sjukdomar, dåliga resultat på medarbetarundersökningar. Utred olyckor och varför de har inträffat.

Bedömning av riskerna
När ni i undersökningar identifierat risker för att medarbetarna kan komma till skada behöver ni bedöma hur allvarliga riskerna är och avgöra om de är acceptabla eller om ni måste göra åtgärder för att minska dem.

Demonstration av skyddshjälm på byggarbetsplats.

Är du helt säker? Gör en riskbedömning.

Få koll på riskområden i din arbetsmiljö och låt oss hjälpa dig att åtgärda dem. Gör en intresseanmälan för en riskbedömning och låt en av våra skyddsspecialister hjälpa dig.

Gör en intresseanmälan

Åtgärder för att minska riskerna
Samtliga oacceptabla risker ska åtgärdas. Inled med de allvarligaste, de som förekommer ofta och de som många medarbetare är utsatta för. Grundkravet är att ni ska åtgärda en risk med en gång ni upptäcker den. De åtgärder som av olika anledningar inte går att utföra direkt ska ni lagga in i en handlingsplan. Exempel på åtgärder kan vara att byta ut trasiga maskiner, planera tid för vila eller utbilda personalen. I första hand ska ni försöka ta bort det som orsakar risken, om inte det går ska minska sannolikheten för att de löser och minska konsekvenserna.

Kontroll av åtgärderna
Kontrollera att åtgärderna har utförts, att de är tillräckliga och att de har bidragit till en bättre arbetsmiljö. I vissa fall kan åtgärder leda till en ny risk, som då behöver undersökas och åtgärdas.

Det är extra viktigt att genomföra undersökningar i samband med att verksamheten ändas på något sätt. T.ex. vid en omorganisation, införande av en ny arbetsmetod, inskaffande an en ny utrustningen eller flytt till nya lokaler.

Arbetsmiljöarbetet ska sedan följas upp varje år för att se om det fungerar och om något behöver ändras.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår också att fördela arbetsuppgifterna inom verksamheten så att varje uppgift hamnar där det finns bäst förutsättningar att lösa den.

Verksamheten behöver också se till att alla har tillräckliga arbetsmiljökunskaper för den eller de roller de har. Finns det arbetsmoment som är särskilt riskfyllda ska man upprätta skriftliga instruktioner för hur de ska utföras.För att visa vart man vill nå med sitt arbetsmiljöarbete ska verksamheten upprätta en arbetsmiljöpolicy.

Låt oss hjälpa dig med riskbedömning

Skapad 2019/03/18
Senast ändrad 2019/05/7

Relaterade insikter